Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
  le blog kodamian

Pierre Chanel : son histoire et sa vie .... EN WALLISIEN

22 Janvier 2011, 13:20pm

Publié par kodamian

Voici un article par Malia Pipiena LIE traduit en wallisien concernant la vie de Pierre CHANEL. Un grand merci à Malia.
 
Ko Patele Sanele (1803, Molovele o Pelese, Aino ?? (1) 1841) ne’e kote patele katolika ne’e fakamafola lotu pea maletile.
 
A/ Tona ma’uli
Ona ‘uluaki ta’u
 
Ne’e tupu Petelo Lui Malia Sanele ite ‘aho 12 o sulio 1803 ite fale gaue kele ko Lapotie (2) ne’e ovi kite kolo ko Kue ite palôkia o Pelê i Falani.
Ite ‘osi otana ako i Kalasi (3), ne’e tokaga’i ia ete patele ote kolo ia Patele Trompier. Kote‘uhi ko tana tauhi lotu lelei mo tona ‘atamai. Pea ne’e fakahû ia kite faleako ote Ekelesia pea mona muli’i te ako ite seminalio ite 1819. Ne’e kamata ‘ako ite seminalio veliveli o Mekisimie mo Pelê ite 1823 pea toe hoko atu ite seminalio lahi o Pulû ite 1824. Ne’e fakanofo pelepitelo leva mo ‘ihi age fo’i toko 24 ‘ete ‘epikopô ko Devie ite aho 15 o sulio 1827. Pea ne’e vikalio ia ite ki’i temi si’i pê, i Apelie. Ne’e toe fetaulaki mo Kolote Bret o liliu ai la ko tona kautagata pea toe kau ite kau ‘uluaki fakamafola lotu o Malia. Talu mai tana kei muli ne’e manatu Sanele ke ‘alu ite’u gaue fakamafola lotu ki tu’a-pule’aga, pea ko tana manatu ‘aia ne’e toe fakamâlohi’i ia ‘uhi kote’u tohi ne’e tau mai ki Apelie maite vikalio ‘afea ne’e fakahoko ia kote tagata fakamafola lotu i Initia.
Ite ta’u ne’e hoko atu kiai, ne’e kole e Sanele kite ‘epikopô o Pelê ke fakagafua age hana ‘alu ite’u gâue fakamafola lotu i tu’a-pule’aga. Ne’e mole tali tana kole kae fakanofo ia kote patele ote palôkia siakina o Kolose lolotoga ta’u e tolu o na fakaha’ele ai o toe ma’uli mai kite lotu ite ki’i temi nounou ‘aia. Ne’e ‘ofaina’i ia ete haha’i ‘uhi ko tana tauhi lotu lelei. Pea ko tana’û tauhi lelei, tâfito kite kau mâhahaki ote palôkia ne’e malave loto kite haha’i ‘ae o kamata ai tanatou ma’uli fakalotu ‘uhi kote kua toe fakamalohi’i mai o tanatou tui. Lolotoga te temi ‘aia ne’e logo Sanele kite talanoa’i ote kau patele faka tiosese ne’e natou loto ke laga he kautahi fakalotu kohe molaga faikole kia Malia te fa’e a Sesu.
 
B/ Malisi pea fakamafola lotu
 
Ite 1831 ne’e ulu Sanele kite Sosiete o Malia ia te kau malisi. Ko natou ‘aia ka natou fakakaukau’i anai te’u gaue lotu ite telituale mo te’u gaue fakamafola lotu i tu’a-pule’aga. Pea ne’e mole fakanofo ia ete kau malisi ke fakamafola lotu kae faka’aoga’i e natou tona’û faiva ke ‘uluaki pule faiako fakalaumalie ote seminalio o Pelê o nofo ai la o ta’u nima. Ite 1833 ne’e kaugâ’olo ia mo patele Soane-Kolote Colin ki Loma o kole te fakamo’oni ote sosiete ne’e hoki laga. Ite 1836 ne’e fakaui te kau malisi i tonatou hoki kua fakamo’oni ete Tu’itapu ko Kelekolio XVI, ke natou ave ni kau fakamafola lotu kite telituale ote Pasifika Saute-Uesite. Ne’e faiako Sanele kite malisi ite ‘aho 24 o Sepetepeli 1836 pea fakanofo leva kote pule ote kau fakamafola lotu malisi ‘ae leva ne’e fakatotonu ke natou mavae i Leava ite ‘aho 24 o tesepeli. O kaugâ’olo ai nâtou mo Moseniolo Soane Patita Pompallier ‘ae ne’e liliu leva kote ‘uluaki ‘epikopô o Niusila.
Ne’e ‘uluaki folau ia Sanele kite’û motu o Kanali ite ‘aho 8 o sanualio 1837, o ma’u ai e Kolote Bret te kautagata o Sanele te ta’i mahaki o iku ai la motana mate ite tai ite ‘aho 20 o maio 1837. Pea folau leva Sanele ki Valepalaiso ite ‘aho 28 o sunio. Ne’e nonofo ai te’u patele Falani Picpus ‘ae ne’e tauhi kite Vikaliatu ote Oseania Esite. Ne’e tolu tu’u i Kapie ite ‘aho 13 o sepetepeli pea fa tu’u i Tahisi ite ‘aho 21 o sepetepeli o fetuku ai natou kite vaka kote Laiatea (4). Ite mânua ‘aia ite ‘aho 23 o ‘oketopeli ne’e natou folau fakahaga ki Uvea te motu ne’e kei fakahigoa ete kau Falani ko Ualisi ke fakahifo ai te’û fakamafola lotu e lua. Kote nofo’aga ma’uhiga ‘aia ote kau malisi fakamafola lotu o Toga. Ne’e toe hoko atu te folau a Sanele ki te’u motu o Futuna o kauga’olo mote felela laiki Falani ko Malia Nisie Delorme. Ite ‘aho 8 o novepeli 1837 ne’e tau fakatahi nâua ki Futuna mote polotesita pilitania ne’e fakaheka i Toga. Ne’e higoa ia ko Toma Boag pea ne’e ma’uli ite motu (Futuna).
 
C/ Maletile
 
Ne’e ‘uluaki talitali lelei’i nâua ete hau ote fenua ia Niuliki. Ite ‘osi atu pe otanâ ako te lea ote fenua pea mo tanâ kamata fakamafola te ‘evaselio kite haha’i totonu, ne’e kamata ‘ita ai leva te hau. Ne’e na mahalo ia e molehi anai ete lotu a Kilisito tona ma’uhiga itona ‘uhiga ‘uluaki takitaki mo hau. Pea ite fia papitema o tona foha ko Meitala ne’e na fekau leva tana tama-tau ma’uhiga ko Musumusu te ‘ohoana o tona ‘ofafine ke na fai te me’a fuli e feala ai anai ke gata te fîhia. Ne’e ‘uluaki ‘alu ia Musumusu kia Meitala pea nâ fuhu ai nâua o lavea ai Musumusu o ‘alu ai ia kia Sanele o loi ke faito’o. E lolotoga faito’o ia e Sanele kae fe’ulufi mai te tahi’û tagata o maumau’i tona ‘api. Pea to’o leva e Musumusu te toki ona tâ’i ‘aki tona fo’i ‘ulu o mate ai Sanele ite ‘aho 28 o apelili 1841.
Ne’e hoki ‘osi te’u mahina kiai pea hoki logo te mate o Sanele i tu’a-pule’aga. Pea ne’e tehi’i ta’u katoa tona hoki ‘iloi ete kau malisi o Falani, pea ko nâtou a’e mai Niusila ne’e hoki natou ‘iloi ite vaelua ote temi ‘aia.
Ite ‘osi o vaha’a e lua kite fakapô, ne’e ‘aumai ia Felela Malia Nisie mo Boag pea mo ‘ihi atu kau tokoni ki Uvea ite vaka kote Uliami Hamilton. Kote vaka fai koloa mai Amelika ne’e tau mai ite ‘aho 18 o maio 1841. Ite temi ‘aia ne’e tau mai te logo ki Kololaleka i Niusila. Pea fakahâ e Malia Nisie kite tagata tokoni o Moseniolo Pompallier ko Felela Soane Patita ??, kua mate ia Petelo Sanele.
Ne’e logo’i e Moseniolo Pompallier te mate o Patele Sanele ite ‘aho 4 o novepeli 1841 ka ne’e lolotoga nofo ia i Akaloa o na fakaui ai te vaka fai-folau Falani kote Lalie ne’e pule ai te lietena ko Bourzel pea mote tahi vaka kote Sagata Malia. O tau ai ia ki Uvea ite ‘aho 19 o novepeli o ha’u ai mo Patele Viard. Ne’e tau mai te’û vaka lualua ki Uvea ite ‘aho 30 o tesepeli 1841. Ne’e tâ’ofi ai e te tagata fakamafola lotu o Uvea ia Moseniolo Bataillon ke nofo mu’a te ‘epikopô i Uvea ‘ae e lahi ai te maliu kite lotu. Ne’e fekau ete ‘epikopô kia Viard ke ‘alu ki Futuna o tau la ia ki ai ite ‘aho 18 o sanualio 1842. Ne’e iai te pule ne’e higoa ko Maligi ne’e mole loto kite matehi o Sanele. Pea ne’e na tali ke huke te sino o Sanele o na ‘ave kite Lalie ite ‘apogipogi ake, o kofukofu aki te’u têuga fakafenua.
Ne’e kole ete kâpiteni kite tôketa ote mânua ia Rault kena vâkai te toega ote sino. Ne’e hoki ‘osi te temi loaloaga ki tana vâkai pea hoki feala leva tana fakamo’oni pe kotona sino totonu ‘aki pê tana manatu’i te ‘uhiga o tona fa’ahiga matehi ne’e fakamatalatala lele’i e Felela Nisie. Ne’e teuteu’i ete toketa te’û hui ke feala ke tologa fualoa. Ona fakatakai ‘aki te’u kie pea fafa’o kite fo’i puha o ave kite Sagata Malia. Ne’e ‘ave te sino ki Kololaleka i Niusila o tau ki ai ite ‘aho 3 o maio 1842.
Ite faka’osi o maio 1842 ne’e ha’u te mânua Falani kote Sonasi kite vakataulaga ote’û motu. Ne’e hifo te toketa ote mânua o fakafelave’i kite kau malisi ote fenua o natou fakahâ age kiai tonatou loto ke taupau faka’ete’ete te toega’i sino o Sanele. Aki te tokoni ate toketa ne’e natou fa’u te puha ukamea o fola kie’i. Pea fafa’o faka’ete’ete te toega’i sino kite puha. Ne’e takai te puha ‘aki te’u kie o fafa’o kite puha akau tologa.
Ne’e ‘ui age leva e patele Forest e tonu ke taupau te puha ihe kogame’a lelei ke feala hona tologa i tana ‘osi fakamahinohino te ma’uhiga ote taupau lelei’i ote toega’i sino. Ne’e na fakamahino ia kia Patele Colin ae ne’e na laga mo ‘uluaki pule ite Sosiete o Malia i Falani.
 
D/ Te toega otona sino
 
Ne’e tuku ai te toega’i sino ite taulagavaka ote fenua o kaku kite 1849 o hoki ave ai e Patele Petitjean ki Okalani ite lagi kamata’aga o apelili 1849. Pea mavae leva i Niusila ite ‘aho 15 o apelili 1849 ite mânua ko Maukin o ha’u ai ki Sitinê i Ositalalia ite ‘aho 4 o maio. Ne’e tali e Patele Rocher te puha ne’e tuku ai te’u hui pea na ‘ave kite kapela o Kalatesevili i Sitinê ite ‘aho 7 o maio. Ne’e vakavaka’i mamalie e patele Rocher te’û tonu o ‘uhiga mote temi ‘ave ote kotenea ki Pilitania mo Falani. Ne’e na kumi he kâpiteni e falala kiai pea mohe tahi e falala anai kiai i Lonitoni kena tali te uta pea mo fai te latuani pea hoki ‘ave leva ki Lione. Ite kamata’aga ote 1850 ne’e mavae ia patele Bernin o ‘alu ki Falani. Ne’e kote vikalio tokoni ote ‘epikopô Douarre te vikalio apositolika o Niukaletonia. Ne’e mavae ia mai Sitinê o alu ki Lonitoni ite Uatelo ite ‘aho 1 o fepualio 1850 o folau ai mote’u hui o Patele Sanele. Ite ‘aho 1 o sunio 1850 ne’e tau ai te toega’i sino kite fale nofo’aga-pule ote Sosiete o Malia i Lione o fiafia ‘aupito ai ia Patele Colin te tagata ‘aia ne’e na laga te kautahi malisi.
 
E/ Te fakamaliu o Futuna
 
Ne’e kote maletile’i o Sanele ae ne’e feala ai ke iku tana gaue fakamafola lotu. Ne’e fekau e Pompallier ke ‘olo ia Patele Sevelo Catherin mo Falakiko Rouleaux-Dubignon pea mo Felela Malia Nisie ke liliu nâua kite motu o nâ tau ite ‘aho 9 o sunio 1842. Ne’e ‘osi age leva kua maliu te tokolahi ote motu o lotu katolika. Ne’e maliu mo Musumusu pea lolotoga tana takoto vaivai mahaki iâ mu’a o tana mate ne’e na tala age fenei ke tanu ia ite mu’a ekelesia o Poi, ke hau pê la te haha’i o malamalaki tona tanu’aga i mu’a otanatou kaku o atolasio kia Petelo Sanele.
 
F/ Pe ne’e hoko mo’oni pe kohe fakamatala loi
 
E ma’uhiga ke tokaga he piokalafe tautohi o ‘uhiga mote ma’uli ote kau sagato na’a kita faihala o lau ne’e faigafua te maliu ‘ate haha’i o Futuna.
 
Kote sivi mamafa aupito iâ mu’a ote peatifiko o Sanele itona maletile ite 1889 kae tâfito tona fakasagato ite 1954 ne’e lahi te fakamatala fakalâluvale pea mote fakamatalelei’i o tona ma’uli
Ko kaupepa e lua ite’u kaupepa e tolu ne’e tohi ai tana sulunale itona ma’uli i Futuna kei ma’u. Kote fakamo’oni ma’uhiga aia ote sivi kitona ‘uhiga ma’uli fakamafola lotu. Pea kote tahi me’a e kovi kote lahi ote’u hala ite’u tohi fakamatala otona ma’uli ‘aeni ne’e tou palalau kiai pea mo ni’ihi fakamatala hala e feala ke ma’u ite neti. E lahi te faihala kite seokalafia fakatahi mote’u talanoa takoa ne’e ‘alu ia Sanele ki Niuhepiliti (Vanuatu) pea takoa e kau Futuna kite’û motu ‘aia.
 
Ne’e fa’u te hiva ote fa’ahiga me’e e higoa kote eke o hage leva ko hanatou fakahemala ite ‘osi mate atu a Sanele. Kei faka’aoga’i pê te me’e ‘aia ite’û motu o Toga. Ne’e fakahâ ko Sanele kote maletile pea peatifiko ite 1889. Pea ne’e fakasagato ia ite 1954 ete Tu’itapu ko Pi XII. Ko tona ‘aho lafeti ite Ekelesia Katolika kote ‘aho 28 o ‘apelili. Ne’e fakaliliu tona’û hui ki Futuna ite 1977. Ne’e fakaliliu motona fo’i ulupoko mafa’a ki Futuna ite 1985.
 
G/ Kole
 
Sagato Petelo Sanele ne’e ke li’aki tou fenua kake ‘alu o faka’ilo ia Sesu te haofaki’aga ote malama kite kaiga ote Oseania. Aki tou taki ete laumalie ote Atua ‘ae kote mâlohi’aga ote vaivai ne’e ke fakahâ tou ‘ofa lahi logo la kohe me’a e to’o ai tou ma’uli. Foaki mai ke matou ma’uli ite aho fuli o hage ko koe ite toka lelei mote fiafia mote ‘ofa. Faka’amu ke feala ke hoko tou kole kohe kole mulimuli’aga o amatou’û haha’i gaue lotu ke fakamafola te pule’aga ote Atua i potu mo potu ote mala nei katoa.
 
 
I now request all those who would read these lines to forgive me for any mistakes you might find. Despite my lack of intelligence, I still accepted a brother and sister’s request to translate this topic into Wallisian. I just wanted to share a part of our islands’ history with our families from Fiji.
My respects.
Thanks
 
Eau kole atu leva kia koutou fuli ka kotou lau anai te’û laini nei ke kotou fakamolemole age kini hala ekotou ma’u anai. Logo la te nou otoku ‘atamai ka kuau tali pê te kole o nioku tuaga’ane mo tehina ke fakaliliu faka’uvea te tema nei. Ko haku fia vaevae pê he koga’i hisitolia o otatou motu mo otatou famili mai Fisi.
Kuau faka’apa’apa atu.
Mâlo
 
 
(1) (1803, Montrevel-en-Bresse, Ain – Poi, Alo - Futuna 1841) ; (1803, Molovele o Pelese, Aino..)
(2) La Potière ; Lapotie
(3) Cras was a parish ; Ko Kalasi ne’e kote palôkia
(4) The Raiatea was a ship. Kote Laiatea ne’e kote mânua
 
 
Malia Pipiena LIE
 

Commenter cet article